Regulamin

§1 - Definicje i pojęcia

 1. JedziemyRazem.pl lub Serwis - Serwis internetowy dostępny w sieci pod jednym z następujących adresów: https://jedziemyrazem.pl, https://www.jedziemyrazem.pl
 2. Administrator - osoba lub zespół osób świadczących usługi dostępu do zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu
 3. Użytkownik - osoba, która poprzez akceptację regulaminu nabywa praw do korzystania z usług oferowanych drogą elektroniczną przez Serwis
 4. Login - unikalny ciąg znaków jednoznacznie identyfikujący Użytkownika Serwisu. W przypadku JedziemyRazem.pl Loginem jest adres email Użytkownika
 5. Hasło - ciąg znaków znany jedynie Użytkownikowi pozwalający na zalogowanie się do Konta Użytkownika
 6. Logowanie - proces uzyskiwania dostępu do Konta Użytkownika
 7. Rejestracja - proces tworzenia Profilu Użytkownika w Serwisie
 8. Konto Użytkownika - dostępne dla zalogowanego Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem, którego wprowadza on i edytuje dane osobowe, kontaktowe oraz informacje dotyczące Tras w sposób okreslony w niniejszym Regulaminie
 9. Profil Użytkownika - elektroniczna reprezentacja danych Użytkownika tworzona podczas procesu Rejestracji, która może być modyfikowana z poziomu Konta Użytkownika
 10. Trasa - zgłoszona przez zalogowanego Użytkownika trasa przejazdu z miejscowości do miejscowości w roli kierowcy lub pasażera
 11. Regulamin - dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora

§2 - Postanowienia ogólne

Serwis JedziemyRazem.pl jest Serwisem społecznościowym skupiającym Kierowców i Pasażerów oraz umożliwiającym swoim Użytkownikom odnalezienie partnera/partnerów do wspólnych dojazdów samochodem. Wspiera tym samym ideę carpoolingu, czyli wspólnego, ekonomicznego i ekologicznego podróżowania samochodem.

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki zarówno zalogowanych jak i niezalogowanych Użytkowników Serwisu - korzystanie z Serwisu oznacza akceptację regulaminu. Regulamin określa także prawa i obowiązki Administratora Serwisu.

Usługi dostarczane przez JedziemyRazem.pl są świadczone nieodpłatnie. Większość Usług jest dostępna tylko dla zalogowanych Użytkowników.

§3 - Warunki techniczne

Niezbędnym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z dostępem do sieci Internet, oraz programu służącego do przeglądania jego zasobów.

Serwis jest prowadzony przez Administratora, którego zadaniem jest dostarczenie Użytkownikom Usług określonych w Regulaminie oraz zapewnienie jak największej stabilności i integralności Serwisu.

W przypadku wystąpienia niezależnych od Administratora problemów technicznych lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa, możliwe jest czasowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie dostępu do Serwisu. W takim wypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia.

§4 - Korzystanie z Serwisu

Uczestnikami Serwisu są Użytkownicy, którzy korzystając z Serwisu akceptują postanowienia Regulaminu.

Utworzenie i korzystanie z Konta użytkownika w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest aktywne od chwili kliknięcia we właściwy link aktywacyjny znajdujący się w e-mailu przesłanym na podany przez Użytkownika adres e-mail w czasie procesu rejestracji Konta użytkownika.

Użytkownik rejestrując nowe Konto użytkownika oświadcza, że podane w formularzu aktywacyjnym dane są prawdziwe.

Użytkownik rejestrując nowe Konto Użytkownika oświadcza, że:

 • zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia,
 • wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administratora, dla celów prawidłowego funkcjonowania Serwisu,
 • wyraża zgodę na otrzymywanie niezbędnych informacji przesyłanych przez Administratora.

§5 - Prawa i obowiązki Użytkowników

Użytkownik ma prawo korzystać ze wszystkich usług udostępnionych w Serwisie, jednakże zakres usług dla Użytkownika zalogowanego jest znacznie szerszy niż dla Użytkownika anonimowego.

Użytkownik anonimowy ma prawo do przeglądania wszelkich materialów udostępnionych w Serwisie. Ponadto ma prawo wyszukiwać Trasy przejazdu zgłoszone przez zarejestrowanych Użytkowników.

Użytkownik zalogowany ma prawo m.in. do:

 1. edycji swoich danych osobowych i kontaktowych
 2. wprowadzania nieograniczonej ilości tras przejazdu zarówno jako Pasażer jak i Kierowca
 3. wysyłania wiadomości do innych Użytkowników Serwisu
 4. zgłaszania Administratorowi uwag odnośnie działania i propozycji rozwoju Serwisu

Użytkownik nie ma prawa udzielać dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo do swobodnego umieszczania w Serwisie treści z zastrzeżeniem treści zakazanych lub naruszających zasady korzystania z Serwisu, w szczególności:

 1. treści wulgarnych i obraźliwych oraz innych mogących naruszyć dobra osobiste osób trzecich
 2. treści nawołujących do przemocy i dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu, w szczególności ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie, status społeczny lub zawodowy lub orientację seksualną
 3. treści reklamowych

§6 - Prawa i obowiązki Administratora

Administrator zobowiązany jest do zapewnienia Użytkownikom najwyższej możliwej jakości usług.

Administrator ma prawo zablokować czasowo dostęp Użytkownikowi do Konta Użytkownika w przypadku stwerdzenia wykorzystywania Serwisu przez Użytkownika w sposób niezgodny z regulaminem.

Administrator ma prawo usunąć Profil Użytkownika w przypadku stwierdzenia notorycznego łamania zasad korzystania z Serwisu.

§7 - reklamacje

Wszelkie nieprawidłości i zakłócenia w działaniu Serwisu powinny być zgłaszane Administratorowi za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku, który jest dostępny pod adresem https://www.facebook.com/jedziemyrazempl/.

Administrator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

§8 - Prawa autorskie

Prawa autorskie i mjątkowe Serwisu JedziemyRazem.pl są w pełni zastrzeżone dla Ruby Logic S.C. z siedzibą w Bieslku-Białej przy ul. Lipnickiej 30.

Zabrania się kopiowania, dystrybucji i rozpowszechniania w jakikolwiek sposób grafik, tekstów oraz kodów programu. Ponadto zabrania się używania nazw JedziemyRazem.pl, www.jedziemyrazem.pl i jedziemyrazem.pl w celach marketingowych, handlowych lub innych, które odbiegają od założeń administracyjnych bez stosownych uzgodnień z Administratorem.

§9 - postanowienia końcowe

Regulamin jest dostępny pod adresem https://jedziemyrazem.pl/dokumenty/regulamin

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.05.2018r.

Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu bez podawania przyczyny. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty ich opublikowania w Serwisie.

Administrator zobowiązuje się do przekazania stosownej informacji o dokonanych zmianach w Regulaminie wszystkim zarejestrowanym Użytkownikom przy pierwszym logowaniu po zmianie Regulaminu.

Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności - cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z w/w regulaminem.

App storeGoogle play